Podmienky súťaže | Adam Sport.eu

 
 
 
 
ÚVOD > BLOG > SÚŤAŽ > Podmienky súťaže
 
Podmienky súťaže

 

1.Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť  Adam sport, s. r. o., so sídlom Gorkého 129/12, 811 01, Bratislava. IČO: 45881553, Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.53650/L (ďalej len „usporiadateľ“).

 

2.Trvanie súťaže

Súťaže “Denná súťaž” a “Mesačná súťaž“ sú časovo limitované a prebiehajú v dňoch od 20.3. 2017 do odvolania. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

 

3.Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uvedie korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

Účastníkom súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – Správne odpovie na súťažnú otázku. Správnu odpoveď je možné nájsť na internetovom portáli https://www.adamsport.eu – vyplní všetky povinné údaje v registračnom formulári (meno a priezvisko, e-mail).

Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže len jedenkrát za deň.

 

4.Výhry

Každý týždeň je možné vyhrať tovar z našej ponuky, ktorý je uvedený vnašom e-shope https://www.adamsport.eu. Výhercovi bude výhra doručená poštou najneskôr do 30 dní od súťažného dňa, za ktorý výhru získal, na adresu v rámci Slovenskej republiky. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

 

5.Žrebovanie 

Do žrebovania budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku III. týchto Podmienok.
Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude vykonávať  týždenne a mesačne od začiatku súťaže. V prípade, ak tento deň žrebovania pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja žrebovanie sa vykoná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Výsledky žrebovania budú uverejnené v štruktúre: 1. Dátum žrebovania – 2. Meno a priezvisko výhercu, 3. Mesto, 4. (výhra).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.


6.Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži. Súťažiaci zároveň dáva súhlas k použitiu svojich osobných údajov pre obchodné a marketingové účely usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Súťažiaci dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním jednotlivých výhier (ďalej len „snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 

7.Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.adamsport.eu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke https://www.adamsport.eu. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku III. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech usporiadateľa. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany usporiadateľa, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

Tieto podmienky sú uložené u usporiadateľa súťaže a zverejnené na internetovej stránke https://www.adamsport.eu.

 
 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia